• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FLORENTINE. WŁOSKIE TKANINY.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem http://tkaninyflorentine.pl/(zwany dalej Sklepem) stanowi własność Ksenii Bondarenko (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Florentine Ksenia Bondarenko", adres firmy: ul. Podskarbińska 26, 03-829 Warszawa NIP: 9522093838 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), tel: +48506386895  

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.  

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych http://tkaninyflorentine.pl/news/n/44/Regulamin, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia i niezbędne jest jego zaakceptowanie w celu dokonania zakupu. 

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.  

1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.  

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach  http://tkaninyflorentine.pl/, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.  

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).  

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.  

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).  

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.  

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.  

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni lub dłuższym, jeśli wymaga to oceny rzeczoznawcy.

 

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową http://tkaninyflorentine.pl/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Klient zobowiązuje się do zapłaty za dokonane zamówienie.  

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie  http://tkaninyflorentine.pl/, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.  

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.  

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, która stanowi jednocześnie dowód zakupu, zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia.  

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim lub innym wybranym.

3.6. Podczas składania zamówienia, Klient może wybrać rodzaj dokumentu, który będzie stanowił dowód zakupu - fakturę VAT lub potwierdzenie zamówienia.

 

4. Ceny i płatność

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).  

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.  W chwili przekroczenia konkretnej kwoty zamówienia wskazanej na stronie - dostawa na terenie kraju może być darmowa.

4.3. Płatność za zamówiony towar może być uiszczona jedynie w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia (PayU, Sky-Pay, Blik, płatność kartą, płatność przelewem, płatność za pobraniem i przy odbiorze osobistym).  

4.4. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są potwierdzenia zakupu.

4.5. Na zapłatę ze strony klienta czekamy 2 dni robocze. Po tym upływie czasu zamówienie zostanie anulowane, a zamówiony towar będzie ponownie dostępny w sklepie.

4.6. W przypadku wyboru odbioru osobistego, klient ma 2 dni robocze na zgłoszenie się po towar i dokonanie zapłaty. Po tym upływie czasu zamówienie zostanie anulowane, a zamówiony towar będzie ponownie dostępny w sklepie.  

4.7. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest do zapłaty gotówką u kuriera. Klient zobowiązany jest do posiadania odliczonej kwoty.

4.8. W wypadku braku zamówionego przez Klienta produktu lub mniejszej rzeczywistej ilości produktu w stosunku do tej, która podana była na stronie - Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, a odpowiednia kwota zostanie zwrócona na jego konto.  

4.9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą metodą Sky-Pay Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.10. W przypadku płatności kartą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

4.11. Dostępne formy płatności w systemie Sky-Pay: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
Płatności online, BLIK, Alior Raty"

 

5. Dostawa

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 4.2. Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.  

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub możliwy jest odbiór osobisty (2 dni robocze).  

5.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.  

5.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

5.5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

5.6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia za pobraniem Klientom, którzy nie opłacali swoich poprzednich zamówień z taką formą płatności. W takim wypadku proponowana jest inna forma płatności (preferowane rozwiążanie - wpłata na konto).

 

6. Procedura rozpatrywania reklamacji

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a także potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie (paragon lub potwierdzenie zamówienia). Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.  

6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.  

6.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni lub dłuższej w wypadku konieczności kontaktu z rzeczoznawcą.  O wydłużonym czasie reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

6.5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naturalne procesy dotyczące tkanin takie, jak wykurcz materiału, stabilizacja barwnika, mechacenie, etc. Są to procesy, które wynikają z naturalnego zużycia tkanin oraz z pielęgnacji materiałów uzależnionej od Klienta.

6.6. Podstawą reklamacji nie mogą być cechy takie jak kolor lub struktura sprzedawanego produktu. Cechy te są bowiem uzależnione od ustawień wyświetleń monitora lub ekranu, na które nie mamy wpływu. Podstawą do reklamacji są widoczne uszkodzenia/wady materiału.

6.7. W wypadku uznania reklamacji przewidziany jest zwrot kosztu zakupionego towaru lub wymiana na taki sam produkt, jeśli jest on jeszcze dostępny w sklepie. W celu realizacji reklamacji wymaga zwrot wadliwego produktu zakupionego przez Klienta. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.    

 

7. Zwroty

7.1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu www.tkaninyflorentine.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Zapis ten obowiązuje tylko w wypadku zakupu paneli lub kuponów materiałów, które w sklepie internetowym są oznaczone jako panele lub kupony i sprzedawane są na sztuki.

7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.  

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.  

7.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

7.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.  

7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e) jeśli produkty stanowią produkty użytku osobistego i ze względów higienicznych oraz zdrowotnych (konieczność zapewnienia ochrony zdrowia) nie mogą zostać przyjęte w ramach zwrotu.

7.8. Tkanina przycinana z belki według preferencji Kupującego stanowi "rzecz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb" w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W konsekwencji sprzedaży tego rodzaju produktu Kupującemu nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Wszystkie materiały dostępne na stronie na metry uznawane są za materiały przycinane z belki.

7.9. Zwrotu lub wymiany produktów związanych z ochroną zdrowia (maseczki bawełniane, jedwabne, etc.) nie możemy przyjąć ze względu na ich specyficzny charakter.

7.10. Warunkiem pozytywnego przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i niepogorszonym. Materiały już pocięte, poddane dekatyzacji, prasowane lub naruszone w jakikolwiek inny sposób - kategorycznie nie podlegają zwrotom.

7.11. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Zwroty bez przesłanego dokumentu nie będą rozpatrywane.

7.12.  Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

7.13. Zwrotu kuponu, panelu, czyli produktów sprzedawanych na sztuki można dokonać 14 dni kalendarzowych od zakupu. Po tym okresie zwrot nie będzie rozpatrywany.

7.14. Zwrot kosztu odesłanego towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru. Kwota zostanie zwrócona na konto wsakzane przez Klienta.

8. Ochrona danych osobowych.

8.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).  

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

8.3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu www.tkaninyflorentine.pl, rozpatrywania reklamacji/wymiany, udzielania porad dotyczących produktów zamieszczonych w sklepie lub odpowiedniej emisji formatów reklamowych. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które Klient wykorzystuje do korzystania z oferty Sklepu.

8.4. Nasi zaufani partnerzy to firmy zajmujące się dostarczaniem wysyłek kurierskich, firma odpowiedzialna za platformę, na której zamieszczony jest sklep oraz sieci reklamowe (np. Sizmek, Google Ads, agencje reklamowe).

8.5. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.  

9.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.  

9.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.  

9.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)  

Prawo odstąpienia od umowy (obowiązuje tylko w wypadku zakupu paneli/sztuk materiałów, nie dotyczy materiałów ciętych specjalnie na potrzeby klienta).

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: Florentine. Tkaniny włoskie, ul. Podskarbińska 26, 03-829 Warszawa, tel. 506 386 895) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).  

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy:  

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.  

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.  

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Dane klienta oraz NIP (jeśli wymagany):
Adres:
Data zawarcia umowy:
Rodzaj dostawy: Kurier DPD
Metoda płatności:
Dane sklepu:
Florentine. Tkaniny włoskie.
Polska ul. Podskarbińska 26, lokal 301, 03-829 Warszawa
NIP: 9522093838
Ja, niżej podpisana/-ny, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących materiałów (dotyczy kuponów/reklamacji):
Produkt:
Cena:
Ilość:
Zwrot zapłaconej kwoty proszę przesłać na rachunek bankowy:
podpis i data